Invested Companies

Yalongjiang Hydropower Development Co., Ltd Sichuan Chuantou Tianhewan Development Corporation Limited Sichuan Chuantou Power Development Co., Ltd Sichuan Tianpeng Power Development Co., Ltd Guodian Daduhe Power Development Corporation Sichuan Jiayang Power Development Co., Ltd. Chengdu Jiaoda Guangmang Technology Co., Ltd Yangtze Optical Fibre and Cable Co., Ltd, Sichuan (YOFC, Sichuan)